Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Coraz powszechniejszym rozwiązaniem na rynku jest elastyczne tworzenie zespołów projektowych. Strategia ta pozwala na dobranie najlepszych specjalistów do realizacji konkretnych zadań, co gwarantuje wysoka jakość pracy. Jednak siłą zespołu są nie tylko kompetencje jego członków, ale także to, jak potrafią współpracować.

Ważnym elementem wpływającym na efektywność pracy zespołu jest cel w jakim został stworzony. Od tego na ile postawione przed zespołem cele są jasne i akceptowalne, na tyle będą one motywujące i angażujące w pracę.

Proces budowania i rozwijania zespołu wiąże się z wyłonieniem lidera i podziałem ról zespołowych . Oprócz merytorycznych kompetencji, każdy z członków zespołu ma nieco odmienny styl pracy, inną osobowość, inne wartości i na co innego zwraca uwagę w trakcie realizacji zadań. Odmienność charakterów z jednej strony umożliwia szerokie spojrzenie na zagadnienia, możliwość uzupełniania, ale także może być przyczyną konfliktów.

Dbając o klimat panujący w zespole, komunikację i atmosferę pracy można wpływać na zaangażowanie i motywację do pracy, a przez to na jakość pracy. Kładzenie nacisku jedynie na zdolność realizowania celów może powodować trudności i wypalenie zawodowe.

Jako zespół specjalistów Fundacji oferujemy Państwu wsparcie i pomoc w budowaniu i zarządzaniu zespołem. Nasi konsultanci w oparciu o badanie kwalifikacji i kompetencji oraz predyspozycji osobowościowych zaprojektują dla Państwa zespół zadaniowy . Dobór uczestników w oparciu o metodę  Development Centre oraz autorskie metody pozwoli na stworzenie efektywnego zespołu, gwarantującego sukces projektu. Zastosowane przez nas metody pozwolą na wyłonienie grupy fachowców pod względem:

  • kompetencji – tak, aby członkowie nawzajem się uzupełniali pod względem słabych i mocnych stron, a cały zespół posiadał całą niezbędną do realizacji projektu wiedzę

  • ról zespołowych – tak, aby zagwarantować harmonijną i efektywną pracę nad projektem oraz wypracować najlepsze rozwiązania wykorzystując efekt synergii.

Budowanie zespołu jest w zasadzie niekończącym się dynamicznym procesem, gdzie zespół przechodzi przez poszczególne etapy cyklu życia zespołu.


Cykl życia zespołu wg Tockamn'a

Etap 1 to okres formowania zespołu. Na tym etapie trudno jeszcze mówić o zespole – to czas formalnego zawiązywania się grupy, poznawania się, niejasne są cele i role zespołowe.

Kolejny – 2 etap – nazywany jest etapem burzy . To czas kiedy członkowie zespołu już się poznali, komunikacja jest już bardziej otwarta niż w początkowej fazie, stąd na drodze negocjacji, a czasem konfliktów, ustalane są wspólne cele, normy i pozycje w grupie. To okres poznawania różnic w poglądach i weryfikowania pierwotnych strategii. Etap ten jest doskonałym momentem do generowania rozwiązań, nowych pomysłów i możliwości, a także określania słabych i mocnych stron zespołu, poznawania sposobów zachowania.

Etap 3 to okres normowania – czyli ostatecznego krystalizowania się zespołu. Członkowie zespołu zaczynają ustalać wspólne cele i strategie, zasady działania, zaczynają być jasne role zespołowe oraz rola lidera. Poprzez wspólna pracę, zgodnie z wytworzonymi zasadami zespół zaczyna tworzyć rozwiązanie. Przezwyciężanie nieporozumień, wypracowywanie wspólnych rozwiązań oraz otwarta komunikacja budują tożsamość grupową oraz wzajemne zaufanie.

Kolejny 4 etap to etap efektywnego funkcjonowania zespołu – wspólnie wypracowane zasady pracy przynoszą efekty w postaci zrealizowanych projektów i konkretnych rozwiązań. W tym okresie konflikty pojawiają się rzadko, członkowie zespołu są zadowoleni ze współpracy, darzą się zaufaniem. Komunikacja przebiega w otwarty sposób, silna tożsamość i związek z grupą są źródłem satysfakcji i motywacji

Okres stabilizacji zwykle nie trwa długo, ze względu na duża dynamikę otoczenia rynkowego. Przedłużająca się stabilizacja grozi zespołowi stagnacją, spadkiem efektywności i kreatywności. Pod wpływem zmian z zewnątrz lub wewnątrz zespół wchodzi w kolejny – 5 etap – transformację . To czas bilansu i podsumowania dotychczasowej pracy, zwykle burzliwy (podobnie jak etap 2). Na tym etapie często dochodzi do zmiany celów bądź metod działania, redefinicji ról grupowych. Wprowadzaniu zmian sprzyja ciągle wysokie zaufanie, otwarta komunikacja i wysoka efektywność.

Etap ten jest krytycznym momentem dla zespołu – nieudane wprowadzenie zmian może doprowadzić do rozpadu zespołu. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone z powodzeniem, zespół po raz kolejny wejdzie w etap efektywnego funkcjonowania. Aby zachować wysoką efektywność, motywację i kreatywność zespołu niezbędne jest wprowadzanie zmian – w efekcie etap 4 i 5 cyklicznie się powtarzają.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie proponujemy Państwu współpracę w zakresie budowania zespołu. Nasi konsultanci w zależności od potrzeb i oczekiwań, zaprojektują indywidualnie dla Państwa szkolenia team-buildingu. Oferowane przez nas szkolenia mogą mieć zarówno formę wyjazdowych szkoleń integracyjnych , bądź ekstremalnych wyjazdów outdoorowych . Wszystkie przygotowane przez nas szkolenia są prowadzone zarówno przez specjalistów gwarantujących bezpieczeństwo i atrakcyjność szkolenia, jak i trenerów-psychologów dbających o zrealizowanie celu – zbudowanie zespołu.

Przygotowanie szkolenia jest poprzedzone przeprowadzeniem analizy potrzeb – nasi konsultanci przeprowadzą badanie potencjału zespołu. W zależności od wyników analizy zaprojektowane szkolenie jest ukierunkowane na indywidualne potrzeby: budowanie zespołu w początkowej fazie jego istnienia, wprowadzanie zmian i przewartościowanie kryzysu, zwiększenie efektywności itp.

Integralną częścią prowadzonych przez nasz zespół projektów jest ocena – po zakończeniu szkolenia wspólnie z Państwem dokonujemy oceny zrealizowanych celów oraz opracowujemy dalszy plan rozwoju.

Jako kontynuację prowadzonych przez nas szkoleń proponujemy Państwu doradztwo i szkolenia na poszczególnych etapach cyklu życia zespołu. Stałe doradztwo i monitorowanie pracy zespołu zapewni jego stałą wysoką efektywność, kreatywność a także pozwolą zapobiegać trudnościom i konfliktom.