Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Jednym z najsilniejszych czynników, które mają wpływ na siłę motywacji pracowników oraz ich poczucie identyfikacji z firmą pracodawcy jest zaspokajanie potrzeb rozwojowych zatrudnionego personelu. Jest to bardzo ważny aspekt szczególnie wśród osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych oraz personelu na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Oferujemy Państwu narzędzie pozwalające na podnoszenie potencjału pracowników przy równoczesnym wzroście ich motywacji do pracy oraz identyfikacji z organizacją, w której są zatrudnieni. Narzędziem tym są opracowywane przez nas, na bazie wieloletnich doświadczeń, ścieżki rozwoju kariery pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa.

Tworzone przez nas narzędzie zawsze jest projektowane na podstawie dwóch kryteriów: misji i planów strategicznych przedsiębiorstwa, oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych pracowników. Niezbędne też staje się wdrożenie wartościowania stanowisk pracy , na podstawie którego możliwe jest opracowanie systemu awansów wewnątrz Państwa firmy.

Pierwszym etapem przygotowania przez nasz zespół ścieżek awansu jest stworzenie opisu, strategicznych stanowisk pracy. Opisu tego dokonujemy na podstawie planów, celów i misji organizacji. Następnie planowane są sekwencje kolejnych, niższych stanowisk, które, w drodze awansu zawodowego pozwolą doprowadzić zatrudnione w Państwa przedsiębiorstwie osoby do objęcia opisanych w etapie pierwszym stanowisk strategicznych. Podczas opracowywania sekwencji stanowisk wykorzystujemy wartościowanie stanowisk pracy . W trzecim etapie, zespół psychologów przeprowadza wywiady indywidualne i grupowe z pracownikami przedsiębiorstwa, które mają na celu zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych i aspiracji zawodowych zatrudnionych pracowników. Po tym etapie najczęściej dokonujemy oceny potencjału Państwa kadry opracowanymi i wystandaryzowanymi przez nas metodami psychometrycznymi pozwalającymi na zdiagnozowanie zarówno profilu osobowościowego pracowników, jak również predyspozycji do pełnienia w przyszłości określonej roli w organizacji. Na podstawie wszystkich zebranych informacji planujemy sekwencje stanowisk pracy z jednej strony spełniające wymagania organizacji i wykorzystujące możliwości przedsiębiorstwa, z drugiej spełniające oczekiwania Państwa pracowników co do własnego rozwoju zawodowego oraz w pełni wykorzystujące ich potencjał.

Po wdrożeniu opracowanych przez nasz zespół ścieżek awansów w wersji podstawowej , otrzymują Państwo w formie pisemnej lub elektronicznej:

  • Dokumenty określające sekwencje stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych

  • Dokumentację  opisów stanowisk pracy określające wyraźne dyrektywy związane z awansowaniem – m.in. kryteria przyznawania awansu, wymagane kompetencje na poszczególnych stanowiskach, proponowane szkolenia w ramach nowych stanowisk

W wersji pełnej dodatkowo otrzymują Państwo raport dotyczący potencjału pracowniczego w Państwa przedsiębiorstwie opracowany na podstawie przeprowadzonych badań psychometrycznych.

Wdrażany przez nas system ścieżek awansów pozwala w pełni wykorzystać potencjał zatrudnionych u Państwa pracowników przyczyniając się do osiągania zaplanowanych celów przedsiębiorstwa. Dodatkowo, dzięki wyraźnej perspektywie rozwoju zawodowego, ma również silny wpływ na wzrost lojalności wśród pracowników i zwiększenie ich motywacji do pracy, co z kolei przyczynia się do wzrostu efektywności zatrudnionego personelu.