Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Często motywowanie pracowników postrzegane jest w kategoriach dodatkowych kosztów, które łatwo wyliczyć na podstawie dodatkowych premii bądź kosztów szkoleń. Jednak znacznie trudniej jest wyliczyć straty jakie powoduje nie-motywowanie zespołu.

Wbrew pozorom funkcja systemu motywacyjnego wybiega daleko poza samo podnoszenie efektywności. System motywacyjny to także:

  • Przyciągnięcie do firmy najlepszych specjalistów

  • Zatrzymanie wartościowych pracowników w firmie

  • Rozwijanie i podnoszenie kwalifikacji zespołu, a co za tym idzie konkurencyjności firmy

  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji

  • Wzmacnianie lojalności i identyfikacji pracowników z firmą.

Efektywnego systemu motywowania nie sposób rozdzielić z  systemem oceny wynagradzania pracowników – jak wynagrodzenie nierozerwalnie powiązane jest z wynikami jakie osiąga pracownik, tak podstawą motywacji jest wynagrodzenie, natomiast wynik oceny pracownika jest między innymi wypadkową jego motywacji do pracy.


Koło motywacji

Wynagrodzenie stanowi podstawowy czynnik motywacyjny – jednak tylko do pewnego momentu – zaspokojenia potrzeb socjalnych. I tu powstaje przestrzeń na stworzenie systemu motywacji , który z jednej strony zaspokoi potrzeby pracowników, z drugiej strony będzie przekładał się na efektywność pracy i wyniki finansowe firmy.

Oferujemy Państwu zbudowanie systemu motywacyjnego dostosowanego do Państwa indywidualnej strategii i celów firmy w oparciu o  opisy stanowisk pracy i wartościowanie pracy . Istotnym elementem budowy i wdrażania przygotowanych przez nas rozwiązań jest badanie motywacji przy użyciu autorskich metod badawczych uwzględniających specyfikę organizacji, pozwalające poznać oczekiwania pracowników co do preferowanych i oczekiwanych motywatorów. Dzięki temu stworzony system może być konsekwentnie realizowany w Państwa firmie i jednocześnie w pełni odpowiada potrzebom i oczekiwaniom pracowników.

Opracowane przez naszych konsultantów rozwiązanie obejmuje zarówno system motywacji płacowej , jak i pozapłacowe formy motywowania oraz rozwiązania pozafinansowe . W zależności od Państwa potrzeb oraz uwzględniając analizę rynku, nasze systemy motywacji opieramy na trzech metodach wynagradzania:

  • Wynagrodzenia płacowego – ściśle powiązanego z czynnikami finansowymi – płacą podstawową i systemami premiowymi

  • Wynagrodzenia pozapłacowego – opartego na innych świadczeniach dodatkowych np. takich jak oferowane pracownikom ubezpieczenia

  • Wynagrodzenie pozafinansowe – wszelkie, pozafinansowe nagrody za wniesiony przez pracowników wkład pracy

W oparciu o przeprowadzone badania nasi specjaliści zaprojektują i wdrożą najodpowiedniejszy i przejrzysty sposób pozapłacowego motywowania, obejmujący szeroki wachlarz możliwości, atrakcyjnych dla Państwa pracowników.

Dla kadry menedżerskiej proponujemy Państwu przygotowanie kafeteryjnych systemów motywacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby pracowników zatrudnionych na strategicznych i najwyższych stanowiskach w przedsiębiorstwie. Na wstępie określony zostaje budżet na system kafeteryjny z podziałem środków finansowych na każdego z pracowników objętych tym systemem – niezbędne tutaj staje się uwzględnienie wielu czynników, by system kafeteryjny spełniał kryterium poczucia sprawiedliwości. Zaletą tych systemów jest możliwość uelastycznienia systemu wynagrodzeń i dopasowania nagród do potrzeb oraz pozostawienie ostatecznej decyzji pracownikom.