Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Najsilniejszym czynnikiem motywującym pracowników do pracy jest oferowane im przez pracodawcę wynagrodzenie finansowe. Dlatego też kształtowanie polityki wynagrodzeń staje się strategicznym obszarem zarządzania przedsiębiorstwem.

Podstawowym instrumentem, dzięki któremu będą Państwo w stanie zbudować przejrzysty i, co najważniejsze, skutecznie motywujący personel  system wynagrodzeń finansowych, jest wartościowanie stanowisk pracy. Dodatkowo, system ten pozwala opracować wewnętrzne struktury awansów , co jeszcze mocniej wpływa na zmotywowanie pracowników i ich lojalności wobec pracodawcy.

Oferowane przez nas rozwiązania dotyczące tego narzędzia ZZL opieramy na metodach dopasowanych do wielkości Państwa przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstw średnich i dużych projektujemy wartościowanie stanowisk pracy na metodzie analityczno – punktowej, w przedsiębiorstwach małych proponujemy mniej skomplikowane rozwiązania jakimi są metody syntetyczne oparte na porównywaniu ze sobą poszczególnych stanowisk. W każdym przypadku nasz zespół poddaje weryfikacji opracowany system wartościowania stanowisk pracy sposobem innym niż ten, który został wykorzystany jako główny – pozwala to uniknąć błędów we wdrażanym systemie, oraz maksymalnie zobiektywizować uzyskane dane.

Zdajemy sobie też sprawę ze specyfiki każdego przedsiębiorstwa – między innymi w obszarze możliwości jak i ograniczeń. Dlatego też oferowane przez nas systemy wartościowania opracowywane są indywidualnie dla każdej organizacji. Tak elastyczne rozwiązanie pozwala zoptymalizować koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem wartościowania stanowisk pracy, a przede wszystkim pozwala zbudować funkcjonalny i efektywny system zaszeregowania stanowisk oraz dostosowania płac do kategorii zaszeregowania – pracownik, którego funkcja jest bardziej strategiczna dla organizacji otrzymuje odpowiednio wyższe wynagrodzenie od osoby na stanowisku np. liniowym.  Systemy wynagrodzeń kształtowane na podstawie opracowanego przez nas systemu wartościowania stanowisk pracy, zachowują odpowiednie proporcje między płacami oferowanymi na poszczególnych stanowiskach, co przyczynia się do wzrostu morale pracowników dzięki poczuciu sprawiedliwości i odpowiedniego ich traktowania przez pracodawcę.

Na proces wartościowania stanowisk pracy składają się kolejne etapy pracy naszych specjalistów:

 • Tworzenie  opisów stanowisk pracy w oparciu o model kompetencyjny – oprócz zakresu obowiązków tworzony jest m.in. opis niezbędnych na danym stanowisku kompetencji pracowniczych

 • Wartościowanie stanowisk pracy – dzięki opracowanym przez nas narzędziom wyceny stanowisk dokonujemy klasyfikacji stanowisk pracy ze względu na ich ważność i znaczenie dla organizacji

 • Tworzenie kategorii zaszeregowania – tworzone są grupy stanowisk o podobnych wynikach uzyskanych we wcześniejszej klasyfikacji. W obrębie danej grupy znajdują się stanowiska o podobnym znaczeniu dla organizacji.

 • Wycena stanowisk pracy – na podstawie rynkowych raportów płacowych, oraz możliwości przedsiębiorstwa opracowywane zostają taryfikatory płac w poszczególnych grupach zaszeregowania

Tak skonstruowana metodologia pracy pozwala nam opracować dostosowany do wymogów i możliwości organizacji i w pełni funkcjonalny system taryfikatora płac. Oferujemy również okresową aktualizację wdrożonego systemu. Dzięki temu będą mogli Państwo systematycznie optymalizować strukturę przedsiębiorstwa do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz tworzyć nowe ścieżki rozwoju pracowników.

Podobnie jak opis stanowisk pracy , również ich wartościowanie ma duży wpływ na strategiczne dla Państwa firmy obszary:

Wyniki finansowe firmy:

 • Dostosowuje wielkość wynagrodzeń do wyników finansowych przedsiębiorstwa

 • Eliminuje prawdopodobieństwo zbyt wysokich zarobków kadry w stosunku do wykonanej pracy, a co za tym idzie, do możliwości finansowych firmy

 • Umożliwia optymalne rozplanowanie budżetu przeznaczonego na płace pracowników

 • Pozwala wynagradzać zatrudnione osoby za rzeczywiście wykonywaną przez nich pracę

Politykę kadrową i personalną:

 • Pozwala zbudować przejrzystą i optymalną względem wyników przedsiębiorstwa siatkę płac

 • Jest integracyjną częścią planowania budżetu wynagrodzeń

 • Pozwala stworzyć system awansów pracowniczych co ma duży wpływ na ich motywację do pracy

Zarządzanie przedsiębiorstwem:

 • Tworzy wyraźną strukturę organizacyjną wraz z podkreślonymi zależnościami służbowymi

 • Umożliwia stworzenie sprawiedliwego  systemu wynagradzania

 • Poprzez opracowanie systemu premiowego pozwala skutecznie wpływać na wzrost motywacji wśród pracowników