Strona główna

 

 

KONTAKT:

   

Fundacja Edukacja Bez Granic
Tel.: 0 32 202 51 38
Fax: 0 32 202 51 39

E-mail: rkl@e-fundacja.pl

            fundacja@e-fundacja.pl

 

 

 
 
 
 

 

Projekt został zrealizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


„Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP”  był pierwszym w Polsce ogólnokrajowym programem szkoleń oraz warsztatów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej oraz pracowników z zakresu identyfikacji, pozyskiwania, wdrażania oraz zarządzania innowacjami w kontekście funkcjonowania polskich firm na jednolitym rynku unijnym.

Celem warsztatów oraz szkoleń organizowanych w ramach projektu było przełamanie wszelkich barier w "sięganiu po innowacyjność" i wsparcie polskich przedsiębiorstw w budowaniu konkurencyjnej pozycji w oparciu o rozwój i wdrażanie innowacji.

Ścieżki szkoleniowe opracowane zostały przy wykorzystaniu dostępnych wyników badań na temat poziomu znajomości problematyki innowacyjności wśród MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorców) oraz umiejętności podejmowania przez nie działań innowacyjnych w praktyce gospodarczej.

Ścieżki szkoleniowe uwzględniały zróżnicowanie zainteresowań uczestników szkoleń, wśród których byli zarówno przedstawiciele kadry zarządzającej MMŚP (właściciele, członkowie zarządu, dyrektorzy i kierownicy), jak też pracownicy odpowiedzialni za działalność produkcyjną, badawczo-rozwojową i technologiczną (np. pracownicy działów B+R, główni technolodzy, specjaliści działu produkcji), a także specjaliści z zakresu ochrony własności intelektualnej.

 

W ramach projektu „Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP” Fundacja Edukacja Bez Granic realizowała następujące tematy:

 

Finansowanie działalności innowacyjnej – jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych?

Celem szkolenia było przedstawienie zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej wraz ze zidentyfikowaniem zasad ich dostępności z punktu widzenia specyfiki procesu innowacyjnego, jak i kondycji finansowej firmy z uwzględnieniem specyfiki firm małych i średniej wielkości oraz przedstawienie praktycznych aspektów pozyskiwania środków finansowych na działalności innowacyjną, w tym zasad opracowywania niezbędnej dokumentacji: wniosków, biznes planów etc.

 

Krajowe i zagraniczne instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej

Celem szkolenia było przedstawienie systemu wspierania działalności innowacyjnej, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy z wyszczególnieniem wybranych instrumentów finansowych przewidzianych na lata 2007-2013, przedstawienie znaczenia rozwoju technologicznego dla pozycji rynkowej firmy, prezentacja koncepcji rozwoju firmy poprzez wdrażanie innowacji oraz koncepcji „gospodarki opartej na wiedzy” w przełożeniu na praktykę przedsiębiorstwa z sektora MŚP, a także prezentacja konsekwencji braku postaw proinnowacyjnych w mikro i makro skali.

 

 
 
 
Strefa logowania