O projekcie

Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Projekt Drugi Start – wsparcie zwalnianych pracowników Polskapresse na nowym rynku pracy był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytetu 2. ”Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach”, Działanie 4. „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”.

Jego głównym celem była pomoc pracownikom, którzy zostali objęci restrukturyzacją zatrudnienia, wynikłą po połączeniu dwóch wysokonakładowych gazet regionalnych: „Trybuny Śląskiej” i „Dziennika Zachodniego”, w katowickim oddziale Polskapresse. Pomoc ta umożliwiła zwalnianym pracownikom znalezienie nowego miejsca zatrudnienia jeszcze w trakcie obowiązującego okresu wypowiedzenia. Dzięki temu osoby odchodzące z Polskapresse płynnie zmieniły miejsce pracy, jednocześnie zwiększając swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w realizowanych w ramach projektu szkoleniach i doradztwie indywidualnym.

Cały projekt został oparty na filozofii Outplacement’u , jako narzędzia Zarządzania Zasobami Ludzkimi przyczyniającego się do zmniejszenia ponoszonych przez pracowników kosztów psychologicznych wiążących się z utratą pracy oraz zaoferowanie pomocy tym pracownikom w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. Rozwiązanie to najczęściej wdrażają pracodawcy dbający o swoich pracowników, co przyczynia się do podtrzymania pozytywnego wizerunku wśród społeczności lokalnej w dobie wprowadzanych zmian reorganizacyjnych. Tak też było w przypadku projektu Drugi Start, gdzie w okresie 7 miesięcy, dzięki przeprowadzonym jego ramach działaniom 78% uczestników zostało zatrudnionych u innego pracodawcy.