Aktualności
Rekrutacja
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

   

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "DOŚWIADCZENIE KAPITAŁEM NA STARCIE"

 

27/04/2018

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Edukacja Bez Granic ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Uczestnicy Projektu mogą wnioskować o wsparcie na okres sześciu kolejnych miesięcy ( od 7 do 12 miesiąca ) liczonych od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie 2.000,00 zł/miesiąc (łącznie 12.000,00 zł).

 

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 27.04.2018 r.

Nabór wniosków na charakter otwarty.

 

Informacja o planowanym terminie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

 

Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Przedłużone wsparcie pomostowe przeznaczone jest dla 22 Uczestników Projektu, z którymi podpisywany jest aneks do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.

 

Przedłużone wsparcie pomostowe jest połączone ze wsparciem doradczym po założeniu działalności gospodarczej w ilości maksymalnie 10 godzin dla jednego Uczestnika Projektu, udzielanym na podstawie Aneksu do Umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo - doradczych    (po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu) stanowiącej zał. nr 21 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego.

 

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe jest złożenie wypełnionego Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz  z następującymi załącznikami:

 

a)  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (zał. 7 do niniejszego Regulaminu) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o  nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do niniejszego Regulaminu),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do niniejszego Regulaminu),

c) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do niniejszego Regulaminu),

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do niniejszego Regulaminu).

 

Procedura przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego przeprowadzana jest na tych samych zasadach, jak w przypadku podstawowego wsparcia pomostowego (tj. nabór wniosków, ocena formalna, ocena merytoryczna, procedura odwoławcza, podpisanie i zabezpieczenie aneksu umowy).

 

Podstawą do przekazania przedłużonego wsparcia pomostowego jest aneks do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (zał. 10 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego) oraz wniesienie zabezpieczania prawidłowego wykonania umowy.

 

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w  Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie"   na stronie www.e-fundacja.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.e-fundacja.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Pod pojęciem "Wniosek" należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubiegania się  o podstawowe wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

 

Wymagane jest złożenie dwóch jednakowych kompletów dokumentów.

 

 

Wnioski Uczestników o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w następującej formie:

a) Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu w godzinach 9:00 - 13:00

 

b) Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu:

 

c) W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na adres e-mail: projekt50@e-fundacja.pl

 

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Katowicach ul. Drzymały 9/5). Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

 

Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

 

 Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

"Doświadczenie kapitałem na starcie"

NIE OTWIERAĆ

Biuro Projektu

Fundacja Edukacja Bez Granic

ul. Michała Drzymały 9/5, 40-059 Katowice 

 

Oceny formalnej wniosków dokona pracownik Biura projektu ustalając:

a)      m.in. czy Uczestnik projektu:

 

złożył wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w § 18 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (...),

-  złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków i w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (...), w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej i opisanej zgodnie ze wzorem kopercie,

- złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa w § 18 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (...),

złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach),

- złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 

b)      czy Wniosek wpłynął w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

 

W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, Uczestnik Projektu wzywany jest do dokonania poprawek i/lub uzupełnień.

 

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty dla Uczestników ubiegających się o przyznanie przedłużone wsparcia pomostowego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie":

 

a)   Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego ( załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości );

b)   oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych ( zał. 7 do niniejszego Regulaminu ) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis ( zał. 8 do niniejszego Regulaminu );

c)    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( zał. 9 do niniejszego Regulaminu );

d)   w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( zał. 14 do niniejszego Regulaminu );

e)    Harmonogram rzeczowo-finansowy ( zał. 18 do niniejszego Regulaminu ).

 


ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "DOŚWIADCZENIE KAPITAŁEM NA STARCIE"

 

29/03/2018

 

Fundacja Edukacja Bez Granic informuje, że nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" zostanie zamknięty w dniu 13.04.2018r.

 


   

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "DOŚWIADCZENIE KAPITAŁEM NA STARCIE"

 

 

26/01/2018

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Edukacja Bez Granic ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Uczestnicy Projektu mogą wnioskować o wsparcie na okres sześciu miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie 2.000,00 zł/miesiąc (łącznie 12.000,00 zł).

 

Wsparcie pomostowe w postaci finansowej oraz w formie usługi szkoleniowo-doradczej udzielane jest wyłącznie tym Uczestnikom Projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji.

W związku z tym ocena złożonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez UP wsparcia finansowego w postaci dotacji.

 

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 26.01.2018 r.

 

Nabór wniosków na charakter otwarty.  Informacja o planowanym terminie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

 

Uczestnik Projektu może złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie później niż w okresie 90 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji.

 

Uczestnicy Projektu powinni złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości) do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości) lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

d) w przypadku osób  niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości)

e) oświadczenia (zał. nr 13 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

f)  zapotrzebowanie na usługi doradcze po założeniu działalności gospodarczej (zał. nr 20 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

g) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,

 

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w  Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie"   dostępnym na stronie www.e-fundacja.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Wzór Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.e-fundacja.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego powinien być wypełniony elektronicznie lub ręcznie drukowanymi literami, w języku polskim, parafowany na każdej stronie, na której nie ma miejsca na podpis oraz czytelnie podpisany imieniem i nazwiskiem  w miejscu do tego wyznaczonym.

 

Pod pojęciem "Wniosek" należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubiegania się  o podstawowe wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

 

Wymagane jest złożenie dwóch jednakowych kompletów dokumentów.

 

Wnioski Uczestników o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w następującej formie:

 

a)  Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu w godzinach 9:00-15:00

 

b) Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu:

 

c) W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na adres e-mail: projekt50@e-fundacja.pl

 

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu w Katowicach ul. Drzymały 9/5).

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

 

Wniosek należy  złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

 

 

Imię i nazwisko

Pełny adres Uczestnika Projektu

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

"Doświadczenie kapitałem na starcie"

NIE OTWIERAĆ

Biuro Projektu

Fundacja Edukacja Bez Granic

ul. Michała Drzymały 9/5, 40-059 Katowice 

 

Oceny formalnej wniosków dokona pracownik Biura projektu na podstawie Karty weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. 4 do niniejszego Regulaminu) ustalając:

a) m.in. czy Uczestnik projektu:

- złożył wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w § 12 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (...),

-  złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków i w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego (...), w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej i opisanej zgodnie ze wzorem kopercie,

-  złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa w § 12 ust. 3 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (...),

-  złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach),

-  złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 

  b)  czy Wniosek wpłynął w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania wsparcia finansowego w postaci dotacji.

W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, Uczestnik Projektu wzywany jest do dokonania poprawek i/lub uzupełnień

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty dla Uczestników ubiegających się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie":

 

a) Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości); 

 

b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

 

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

 

harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 18 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

 

oświadczenia (zał. nr 13 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

 

zapotrzebowanie na usługi doradcze po założeniu działalności gospodarczej (zał. nr 20 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

 

oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 14 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości).

 

 


20-11-2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  "DOŚWIADCZENIE KAPITAŁEM NA STARCIE"

 

 

Fundacja Edukacja Bez Granic ogłasza nabór Biznesplanów dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, o które wnioskuje dany Uczestnik Projektu składając Biznesplan wraz z załącznikami, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin przewidzianych dla nich zajęć wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach niniejszego projektu.

 

Biznesplan może zostać złożony przez Uczestnika Projektu zarówno przed zarejestrowaniem działalności, jak i po jej zarejestrowaniu.

 

Uczestnicy Projektu składają Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 

a)   potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 70 % przewidzianych dla niego zajęć, wskazanych w §2 ust. 2 umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie",

 

b)  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu)/ lub oświadczenie o  nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do  Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego...),

 

c)   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do w/w Regulaminu),

 

d)   szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. 12 do w/w Regulaminu),

 

e)  oświadczenia (zał. nr 13 do w/w Regulaminu).

 

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

f)  wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej) wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,

 

g)  dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

 

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w  Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" dostępnym na stronie www.e-fundacja.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.e-fundacja.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

 

Pod pojęciem "biznesplan" należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami.

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 20.11.2017 r. w następującej formie:

a)   osobiście w siedzibie Biura Projektu w godzinach pracy biura

b)   za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres  Biura Projektu:

 

Fundacja Edukacja Bez Granic

Ul. Michała Drzymały 9/5

40-059 Katowice

 

c)   w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: projekt50@e-fundacja.pl

 

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

 

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 

- wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

        

Imię i nazwisko

Pełny adres uczestnika projektu

 

 

                                               Biznesplan "Doświadczenie kapitałem na starcie"

                                                                     NIE OTWIERAĆ

 

                                                                     Biuro Projektu

                                                                     Fundacja Edukacja Bez Granic

                                                                     ul. Michała Drzymały 9/5

                                                                     40-059 Katowice

 

biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,

każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w  skoroszyt,

skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,

biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach. Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu www.e-fundacja.pl

formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,

-  kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją "potwierdzam za zgodność z oryginałem" oraz zawierają czytelny podpis i datę, 

w przypadku występowania dodatkowych dokumentów (załączników nie wymienionych w formularzu wniosku) zostały one wymienione w spisie na końcu wniosku i dołączone do wniosku tak jak pozostałe załączniki.

 

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty dla Uczestników składających Biznesplan, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie":

 

a)       Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 11 do Regulaminu)

 

b)       Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu)

 

c)        Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu),

 

d)       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do Regulaminu),

 

e)       Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia (zał. 12 do Regulaminu),

 

f)        Oświadczenia (zał. nr 13 do Regulaminu).

 


 

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy treść Regulaminu zwrotu kosztów dojazdów wraz z załącznikami.

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdów uczestników projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (doc)

Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (pdf)

Załącznik nr 2 Tabela kosztów dojazdu (xls)  

Załącznik nr 2 Tabela kosztów dojazdu (pdf)

Załącznik nr 3 Oświadczenie właściciela pojazdu (doc)

Załącznik nr 3 Oświadczenie właściciela pojazdu (pdf)

   


25-08-2017  

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" , Fundacja Edukacja Bez Granic publikuje poniżej listy rankingowe (listę kobiet i listę mężczyzn) z informacją o uzyskanych wynikach.

 

LISTA RANKINGOWA KOBIETY

 

LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI

 


 

21-08-2017  

 

Szanowni Państwo,

ostateczne listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem na starcie"  z uwagi na nieprzewidziane problemy,  zostaną opublikowane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich wyjaśnieniu.


 

18-08-2017  

 

Szanowni Państwo,

w listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem na starcie"  zostaną zamieszczone w poniedziałek 21 sierpnia 2017r. 

    


  

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) 

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic będzie NIECZYNNE


03-08-2017  

INFORMACJA

DOTYCZĄCA WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej przy ocenie merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" , Fundacja Edukacja Bez Granic poniżej zamieszcza wyniki oceny merytorycznej złożonych dokumentów.

Numer identyfikacyjny

Wynik

001/R/DKS/2017

56,5

002/R/DKS/2017

69,5

003/R/DKS/2017

90

004/R/DKS/2017

96,5

005/R/DKS/2017

95

006/R/DKS/2017

100

007/R/DKS/2017

67

008/R/DKS/2017

100

009/R/DKS/2017

80

010/R/DKS/2017

97

011/R/DKS/2017

96,5

012/R/DKS/2017

94,5

013/R/DKS/2017

91

014/R/DKS/2017

82

015/R/DKS/2017

79,5

016/R/DKS/2017

87,5

017/R/DKS/2017

93,5

019/R/DKS/2017

55,5

020/R/DKS/2017

96,5

021/R/DKS/2017

92

022/R/DKS/2017

33

023/R/DKS/2017

100

024/R/DKS/2017

83

025/R/DKS/2017

93

026/R/DKS/2017

93,5

027/R/DKS/2017

95

028/R/DKS/2017

95

029/R/DKS/2017

100

030/R/DKS/2017

95

031/R/DKS/2017

68

032/R/DKS/2017

94

033/R/DKS/2017

86,5

034/R/DKS/2017

87

035/R/DKS/2017

26

036/R/DKS/2017

40,5

037/R/DKS/2017

87,5

038/R/DKS/2017

91,5

039/R/DKS/2017

56,5

040/R/DKS/2017

92

 

 

  Tutaj można pobrać listę z wynikami oceny merytorycznej


  10-07-2017

 

Informujemy, iż w dniach od 10 do 14 lipca 2017 zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE OD 09.00 DO  15:00


  28-06-2017  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DLA  UCZ ESTNIKÓW PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

w związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" Fundacja Edukacja Bez Granic publikuje jego pełną treść wraz z załącznikami.

 

- wersja pdf

 

Zał. nr 1 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. nr 2 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego  

Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu  

Zał. nr 4 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego   

Zał. nr 6 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 7 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowy oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych

Zał. nr 8 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

Zał. nr 9 Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 10 Wzór aneksu do umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego

Zał. nr 11 Biznes plan

Zał. nr 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe  

Zał. nr 13 Oświadczenia  

Zał. nr 14 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia   

Zał. nr 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Zał. nr 16 Rozliczenie wsparcia finansowego  

Zał. nr 17 Rozliczenie wsparcia pomostowego

Zał. nr 18 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach wsparcia pomostowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 19 Standardy oceny biznesplanów   

Zał. nr 20 Zapotrzebowanie na usługi doradcze

Zał. nr 21 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych (po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu)

 


  12-06-2017

 

Informujemy, iż w dniach 12 i 13 czerwca 2017 r. (poniedziałek, wtorek)  zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY 14:00


31-05-2017  

INFORMACJA

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 05 czerwca 2017r.

 

Tutaj   znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami można pobrać z zakładki Rekrutacja

 


29-05-2017

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 maja 2017 r. (poniedziałek)  zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE TYLKO DO GODZINY 14.30


 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 31 maja 2017r.

 

Tutaj   znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki      

    

 

25-05-2017

 

Informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 26 maja 2017 r. (piątek)

 zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY 13.00.

 

 

17-05-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 24 maja 2017r.

 

TUTAJ   znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki    Rekrutacja  

 

 

 


10-05-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 17 maja 2017r.

 

  znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki    Rekrutacja  

 


28-04-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 10 maja 2017r.

 

Tutaj  znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

 Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki    Rekrutacja   

 

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 2 maja 2017 r. Biuro Projektu będzie NIECZYNNE, w związku z tym nie będzie możliwości osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych.


  

Fundacja Edukacja Bez Granic

ogłasza nabór uczestników do projektu

"Doświadczenie kapitałem na starcie"

 

 

 

Katowice, 30.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
"Doświadczenie kapitałem na starcie"

nr WND-RPSL.07.03.03-24-0382/15

 

 

Fundacja Edukacja Bez Granic z siedzibą w Katowicach, 40-059 przy ul. Michała Drzymały  9/5, tel. kontaktowy 32/ 202 51 38, www.e-fundacja.pl  ogłasza nabór uczestników do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

a) są w wieku powyżej 50 lat (od dnia 50. urodzin),

b) nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo.

 

Z uwagi na specyfikę projektu osoba będąca uczestnikiem niniejszego projektu nie może równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS, na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i uzyskanie samozatrudnienia przez 22 osoby po 50 roku życia (od dnia 50. urodzin) bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu województwa śląskiego do końca stycznia 2019 roku.

 

W ramach projektu wyłonieni Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

 

a) bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze (szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej),

b) wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna),

c) podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych oraz usług doradczych specjalistycznych w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności). 

 

Kandydaci ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 

1. Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji, w którym Kandydaci opiszą m.in. swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej, opiszą planowaną działalność gospodarczą i jej profil oraz złożą obligatoryjne oświadczenia.

 

Formularz należy przygotować w sposób kompletny, czytelny, w formie pisemnej, zawierający czytelny podpis potencjalnego uczestnika projektu.

 

W formularzu rekrutacyjnym ze szczególną uwagą należy uzupełnić następujące oświadczenia:

 

a) oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania oraz wiek, wraz z możliwością wglądu do dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu w przypadku braku takich danych w dowodzie osobistym w momencie osobistego składania formularza rekrutacyjnego lub w przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą/ kurierem wgląd do dowodu osobistego przed rozmową kwalifikacyjną treść oświadczenia znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;

 

b) w przypadku osób bezrobotnych- oświadczenie o byciu osobą bezrobotną (oświadczenie znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego).

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia poświadczającego rejestrację wydanego przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy (wystawionego w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);

 

c)  w przypadku osób biernych/nieaktywnych zawodowo oświadczenie o bierności zawodowej, które znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;

 

2. Dodatkowo do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

 a) diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych - wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji;

 

 b) orzeczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jeśli kandydat  jest osobą z niepełnosprawnością;

 

c)  oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków - dotyczące cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 769) jeśli dotyczy. 

 

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie"   oraz na stronie internetowej www.e-fundacja.pl   oraz w Biurze Projektu. 

 

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane będą w następujący sposób:

 

a) Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

 

b)  Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu : Fundacja Edukacja Bez Granic ul. Drzymały 9/5 40-059 Katowice;   

 

c) W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu : na adres e-mail: projekt50@e-fundacja.pl  

 

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu:  Fundacja Edukacja Bez Granic, ul. Drzymały 9/5, 40-059 Katowice. Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

 

Dokumenty dla Kandydatów wymienione poniżej  (do pobrania w zakładce Rekrutacja):

 

  1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" nr  RPSL.07.03.03-24-0382/15;

  2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020;

3. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;

4. Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;

5. Załącznik nr 4 Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;

6. Załącznik nr 5 Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;

7. Załącznik nr 6 mowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie";

8. Załącznik nr 7 Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;

9.  Załącznik nr 8 Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;

10. Załącznik nr 9 Oświadczenia Uczestnika Projektu;

11. Załącznik nr 10 Dane Uczestnika Projektu;

12. Załącznik nr 11 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.