Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

Informujemy, iż w dniu 01 czerwca 2018 r. (piątek) 

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic będzie NIECZYNNE

 


20-11-2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  "DOŚWIADCZENIE KAPITAŁEM NA STARCIE"

 

 

Fundacja Edukacja Bez Granic ogłasza nabór Biznesplanów dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, o które wnioskuje dany Uczestnik Projektu składając Biznesplan wraz z załącznikami, mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy wzięli udział w minimum 70% godzin przewidzianych dla nich zajęć wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach niniejszego projektu.

 

Biznesplan może zostać złożony przez Uczestnika Projektu zarówno przed zarejestrowaniem działalności, jak i po jej zarejestrowaniu.

 

Uczestnicy Projektu składają Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 

a)   potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 70 % przewidzianych dla niego zajęć, wskazanych w §2 ust. 2 umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie",

 

b)  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu)/ lub oświadczenie o  nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do  Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego...),

 

c)   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do w/w Regulaminu),

 

d)   szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. 12 do w/w Regulaminu),

 

e)  oświadczenia (zał. nr 13 do w/w Regulaminu).

 

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

f)  wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej) wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,

 

g)  dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

 

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo w  Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" dostępnym na stronie www.e-fundacja.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Wzory Biznesplanu oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.e-fundacja.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

 

Pod pojęciem "biznesplan" należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami.

Biznesplany Uczestników o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przyjmowane będą w terminie od 20.11.2017 r. w następującej formie:

a)   osobiście w siedzibie Biura Projektu w godzinach pracy biura

b)   za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres  Biura Projektu:

 

Fundacja Edukacja Bez Granic

Ul. Michała Drzymały 9/5

40-059 Katowice

 

c)   w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: projekt50@e-fundacja.pl

 

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

 

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 

- wniosek został złożony w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym wzorem:

        

Imię i nazwisko

Pełny adres uczestnika projektu

 

 

                                               Biznesplan "Doświadczenie kapitałem na starcie"

                                                                     NIE OTWIERAĆ

 

                                                                     Biuro Projektu

                                                                     Fundacja Edukacja Bez Granic

                                                                     ul. Michała Drzymały 9/5

                                                                     40-059 Katowice

 

biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,

każdy egzemplarz biznesplanu został zszyty lub zbindowany lub wpięty w  skoroszyt,

skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,

biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach. Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu www.e-fundacja.pl

formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana niebieskim tuszem,

-  kopie dokumentów, będące załącznikami zostały opatrzone przez Uczestnika adnotacją "potwierdzam za zgodność z oryginałem" oraz zawierają czytelny podpis i datę, 

w przypadku występowania dodatkowych dokumentów (załączników nie wymienionych w formularzu wniosku) zostały one wymienione w spisie na końcu wniosku i dołączone do wniosku tak jak pozostałe załączniki.

 

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty dla Uczestników składających Biznesplan, stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie":

 

a)      Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 11 do Regulaminu)

 

b)      Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 7 do Regulaminu)

 

c)       Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (zał. 8 do Regulaminu),

 

d)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 9 do Regulaminu),

 

e)      Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia (zał. 12 do Regulaminu),

 

f)       Oświadczenia (zał. nr 13 do Regulaminu).

 


Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy treść Regulaminu zwrotu kosztów dojazdów wraz z załącznikami.

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdów uczestników projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (doc)

Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (pdf)

Załącznik nr 2 Tabela kosztów dojazdu (xls) 

Załącznik nr 2 Tabela kosztów dojazdu (pdf)

Załącznik nr 3 Oświadczenie właściciela pojazdu (doc)

Załącznik nr 3 Oświadczenie właściciela pojazdu (pdf)


 

25-08-2017  

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" , Fundacja Edukacja Bez Granic publikuje poniżej listy rankingowe (listę kobiet i listę mężczyzn) z informacją o uzyskanych wynikach.

 

LISTA RANKINGOWA KOBIETY

 

LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI

 

 

 


21-08-2017  

 

Szanowni Państwo,

ostateczne listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem na starcie"  z uwagi na nieprzewidziane problemy,  zostaną opublikowane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich wyjaśnieniu.


 

18-08-2017  

 

Szanowni Państwo,

w listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem na starcie"  zostaną zamieszczone w poniedziałek 21 sierpnia 2017r. 

 

 


   

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) 

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic będzie NIECZYNNE,


 

03-08-2017  

INFORMACJA

DOTYCZĄCA WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej przy ocenie merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" , Fundacja Edukacja Bez Granic poniżej zamieszcza wyniki oceny merytorycznej złożonych dokumentów.

Numer identyfikacyjny

Wynik

001/R/DKS/2017

56,5

002/R/DKS/2017

69,5

003/R/DKS/2017

90

004/R/DKS/2017

96,5

005/R/DKS/2017

95

006/R/DKS/2017

100

007/R/DKS/2017

67

008/R/DKS/2017

100

009/R/DKS/2017

80

010/R/DKS/2017

97

011/R/DKS/2017

96,5

012/R/DKS/2017

94,5

013/R/DKS/2017

91

014/R/DKS/2017

82

015/R/DKS/2017

79,5

016/R/DKS/2017

87,5

017/R/DKS/2017

93,5

019/R/DKS/2017

55,5

020/R/DKS/2017

96,5

021/R/DKS/2017

92

022/R/DKS/2017

33

023/R/DKS/2017

100

024/R/DKS/2017

83

025/R/DKS/2017

93

026/R/DKS/2017

93,5

027/R/DKS/2017

95

028/R/DKS/2017

95

029/R/DKS/2017

100

030/R/DKS/2017

95

031/R/DKS/2017

68

032/R/DKS/2017

94

033/R/DKS/2017

86,5

034/R/DKS/2017

87

035/R/DKS/2017

26

036/R/DKS/2017

40,5

037/R/DKS/2017

87,5

038/R/DKS/2017

91,5

039/R/DKS/2017

56,5

040/R/DKS/2017

92

 

 

  Tutaj można pobrać listę z wynikami oceny merytorycznej

  


 

10-07-2017

 

Informujemy, iż w dniach od 10 do 14 lipca 2017 zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE OD 09.00 DO 15:00


 

28-06-2017  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DLA  UCZ ESTNIKÓW PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

w związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" Fundacja Edukacja Bez Granic publikuje jego pełną treść wraz z załącznikami.

 

 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" - wersja pdf

 

Zał. nr 1 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. nr 2 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego  

Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu  

Zał. nr 4 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego   

Zał. nr 6 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 7 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowy oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych

Zał. nr 8 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

Zał. nr 9 Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 10 Wzór aneksu do umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego

Zał. nr 11 Biznes plan

Zał. nr 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe  

Zał. nr 13 Oświadczenia  

Zał. nr 14 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia  

Zał. nr 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Zał. nr 16 Rozliczenie wsparcia finansowego  

Zał. nr 17 Rozliczenie wsparcia pomostowego

Zał. nr 18 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach wsparcia pomostowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 19 Standardy oceny biznesplanów   

Zał. nr 20 Zapotrzebowanie na usługi doradcze

Zał. nr 21 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych (po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu)

 


 

12-06-2017

 

Informujemy, iż w dniach 12 i 13 czerwca 2017 r. (poniedziałek, wtorek)  zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY 14:00


31-05-2017  

INFORMACJA

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 05 czerwca 2017r.

 

Tutaj znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami można pobrać z zakładki Rekrutacja

 


29-05-2017

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 maja 2017 r. (poniedziałek)  zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE TYLKO DO GODZINY 14.30


 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 31 maja 2017r.

 

Tutaj znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki   Rekrutacja     

 

 


18-05-2017

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 maja 2017 r.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE TYLKO DO GODZINY 15.00.

 


17-05-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 24 maja 2017r.

 

Tutaj znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki   Rekrutacja     

 


 

10-05-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 17 maja 2017r.

 

Tutaj znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki   Rekrutacja     

 


 

28-04-2017

 

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2017 r.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic będzie NIECZYNNE,

w związku z powyższym nie będzie możliwości osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych

w ramach projektu 'Doświadczenie kapitałem na starcie".   


 

28-04-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 10 maja 2017r.

 

Tutaj znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami można pobrać z zakładki  Rekrutacja      

 

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 2 maja 2017 r. Biuro Projektu będzie NIECZYNNE, w związku z tym nie będzie możliwości osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

 

  


 

 

 

30-03-2017

 

Fundacja Edukacja Bez Granic

ogłasza nabór uczestników do projektu

"   Doświadczenie kapitałem na starcie "

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj

Regulamin rekrutacji wraz z  załącznikami można pobrać z zakładki  Rekrutacja       

     


 

Fundacja Edukacja Bez Granic zaprasza do udziału w projekcie

 "Doświadczenie kapitałem na starcie"

współfinansowanym przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Poddziałania: 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

   

 

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

 

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:  

 

* ukończyły 50 rok życia, 

* zamieszkują na terenie woj. śląskiego,

* są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,

* nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.   

 

22 wyłonieni Uczestnicy (w tym 13 mężczyzn) będą mieć możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

 

* bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze (szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej),

* wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna),

* podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych oraz usług doradczych specjalistycznych w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności).

 

 

Planowany nabór do projektu:  marzec/kwiecień 2017r.

 

Informacja o naborze oraz dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na naszej stronie po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach